60.20 Tvorba televizních programů a televizní vysílání

Tato třída zahrnuje výrobu kompletních programů televizních kanálů z nakoupených programových složek (hraných a dokumentárních filmů apod.), ze samostatně vyprodukovaných programových složek (lokálního zpravodajství, živých reportáží apod.) nebo kombinací obou těchto složek.

Takovýto kompletní televizní program může přenášet sama výrobní jednotka nebo může být vyroben pro přenos třetí osobou (poskytovatelem kabelové či satelitní televize apod.).

Kompletní televizní programy mohou být jak všeobecné povahy, tak mohou být zaměřeny na určitou omezenou skupinu diváků, určitou oblast zájmu (např. zprávy, sport, vzdělávání, vysílání pro mládež). Tato třída zahrnuje jak programy, které jsou uživatelům dostupné zcela zdarma, tak také programy, které jsou k dispozici pouze v rámci placených služeb. Patří sem také činnosti kanálů poskytujících klientům filmy na přání.

Tato třída také zahrnuje přenos dat, která jsou součástí televizního vysílání.

Nezahrnuje:
- výrobu jednotlivých programových složek (tj. hraných a dokumentárních filmů, diskusních pořadů, reklamních spotů atd.) bez jejich přenášení (59.11)
- sestavování a šíření souborů jednotlivých televizních kanálů bez výroby programů (oddíl 61)

J Informační a komunikační činnosti

Tato sekce zahrnuje výrobu a distribuci informačních a kulturních produktů, poskytování prostředků pro distribuci těchto produktů a pro zprostředkování přenosu dat či komunikaci, činnosti v oblasti informačních technologií, zpracování dat a jiné informační činnosti.

Do této sekce spadají: vydavatelská činnost, vč. vydávání softwaru (oddíl 58); výroba filmů a zvukových nahrávek a související činnosti (oddíl 59); výroba a vysílání televizních a rozhlasových programů (oddíl 60); telekomunikace (oddíl 61); činnosti v oblasti informačních technologií (oddíl 62) a ostatní informační činnosti (oddíl 63).

Vydavatelská činnost zahrnuje také získávání vlastnických práv k publikovaným obsahům (informačním produktům). Patří sem též poskytování těchto obsahů veřejnosti tak, že se různým způsobem (vlastními prostředky či dodavatelsky) zajišťuje jejich rozmnožování a distribuce. Tato sekce zahrnuje všechny možné formy vydavatelské činnosti (v tištěné, elektronické nebo audiovizuální podobně, na internetu, ve formě multimediálních produktů, jako např. referenčních děl na CD-ROM atd.).

Činnosti související s výrobou a distribucí televizních programů jsou klasifikovány v oddílech 59, 60 a 61, a to v závislosti na fázi tohoto procesu. Jednotlivé složky jako filmy, televizní seriály atd. spadají do oddílu 59, zatímco výroba kompletních programů televizních kanálů, ať se již skládají ze složek podle oddílu 59 nebo z jiných součástí (např. živého zpravodajství), patří do oddílu 60. Oddíl 60 rovněž zahrnuje vysílání programů jejich výrobcem. Distribuce celých (tj. obsahově nezměněných) televizních programů třetími osobami patří do oddílu 61 a může být zajištěna vysílacími, satelitními nebo kabelovými systémy.

60 Tvorba programů a vysílání

Tento oddíl zahrnuje vytváření obsahů a nabývání práv k jejich šíření a následně vlastní vysílání těchto obsahů, např. rozhlasových, televizních a datových programů z oblasti zábavy, zpravodajství, diskusních pořadů atd. Patří sem také přenos dat, která jsou typicky součástí rozhlasového nebo televizního vysílání. Přenos lze provádět nejrůznějšími technologiemi: vzduchem, přes satelit, kabelovou sítí nebo prostřednictvím internetu. Tento oddíl zahrnuje také tvorbu programů zaměřených na určitou omezenou skupinu posluchačů či diváků, určitou oblast zájmu (např. zprávy, sport, vzdělávání, vysílání pro mládež) na základě předplatného nebo za poplatek, které jsou následně veřejně vysílány třetími osobami.

Tento oddíl nezahrnuje přenos kabelových a jiných předplatitelských programů (oddíl 61).