58 Vydavatelské činnosti

Tento oddíl zahrnuje vydávání knih, brožur, letáků a podobných tiskařských výrobků, slovníků a encyklopedií, atlasů, map a jiných kartografických výrobků, novin a časopisů, adresářů a jiných seznamů a vydávání softwaru.

Do tohoto oddílu nepatří vydávání filmů (na páscích, videokazetách, DVD a podobných nosičích) a výrobu originálů zvukových nahrávek (oddíl 59). Oddíl dále nezahrnuje tisk (18.11, 18.12) a rozmnožování nahraných nosičů zvuku, obrazu či dat (18.20).

58.1 Vydávání knih, period. publikací, ost. vydavatelské činnosti

Tato skupina zahrnuje vydávání knih, novin a časopisů, adresářů a jiných seznamů a jiných děl jako fotografií, rytin, pohlednic, jízdních řádů, formulářů, plakátů a reprodukcí uměleckých děl. Díla se vyznačují tím, že jejich vytvoření vyžaduje tvůrčí práci a že jsou většinou chráněna autorským právem.

58.19 Ostatní vydavatelské činnosti

Zahrnuje:
- vydávání (vč. on-line):
- katalogů
- fotografií, rytin a pohlednic
- blahopřání
- formulářů
- plakátů, reprodukci uměleckých děl
- propagačního materiálu
- ostatních tiskařských výrobků
- on-line zveřejňování statistik a jiných informací

Nezahrnuje:
- vydávání reklamních novin (58.13)
- on-line poskytování softwaru (hosting aplikací a poskytování servisu k aplikacím) (63.11)

59.20 Pořizování zvukových nahrávek, hudební vydavatelské činnosti

Tato třída zahrnuje výrobu originálních (masterových) zvukových záznamů (na páscích, CD apod.), jejich zveřejňování, propagaci a distribuci velkoobchodům, maloobchodům nebo přímo zákazníkům. Tyto činnosti může vykonávat stejná jednotka, která pořídila originální (masterové) záznamy. Jestliže tomu tak není, musí si jednotka vykonávající tyto činnosti opatřit práva k rozmnožování a šíření originálních (masterových) záznamů.

Tato třída dále zahrnuje pořizování zvukových záznamů v nahrávacích studiích i mimo ně, vč. nahrávek pořadů pro rozhlasové vysílání.

Do této třídy také patří vydávání hudby, tzn. získávání a registrace práv k hudebním skladbám, propagace, udělování povolení k užívání těchto skladeb a jejich využívání v nahrávkách, v rozhlase a v televizi, v kinofilmech, při živých vystoupeních, v tištěných a ostatních médiích. Jednotky provádějící tyto činnosti mohou být buď přímo vlastníky práv, nebo jejich správci z pověření samotného vlastníka. Spadá sem též vydávání hudby a notového materiálu.

77.40 Leasing duš.vlastnictví, kromě děl chráněn.autorským právem

Tato třída zahrnuje činnosti spojené s povolováním užívat produkty chráněné jako duševní vlastnictví a podobné produkty, za které se vlastníkovi (autorovi) produktu platí autorský honorář nebo licenční poplatek (tj. majetková hodnota). Leasing těchto produktů může mít různou podobu, jako povolení ke kopírování, užití v následných procesech nebo produktech, obchodní činnosti v rámci franšízingu atd. Aktuální vlastník mohl, ale také nemusel tyto produkty vytvořit.

Zahrnuje:
- leasing produktů chráněných jako duševní vlastnictví a podobných produktů (kromě děl chráněných autorským zákonem, jako jsou knihy nebo software)
- přijímání poplatků za užívání následujících produktů:
- patenty
- ochranné známky
- obchodní značky
- práva na průzkum nerostného bohatství
- franšízové dohody

Nezahrnuje:
- získávání vlastnických práv k dílům chráněným autorským právem a vydavatelské činnosti (oddíly 58 a 59)
- vydávání a šíření děl chráněných autorským právem (knihy, software, filmy) (oddíly 58 a 59)
- leasing pozemků, budov a bytů (68.20)
- operativní leasing hmotných produktů (77.1, 77.2 a 77.3)
1. stránka z celkem 212