G Velkoobchod a maloobchod; opravy a údržba motorových vozidel

Tato sekce zahrnuje velkoobchod a maloobchod (tj. nákup a prodej bez dalšího zpracování) jakéhokoliv druhu zboží a poskytování služeb souvisejících s prodejem zboží. Velkoobchod a maloobchod jsou posledními články v distribuci zboží. Tato sekce dále zahrnuje údržbu a opravy motorových vozidel a motocyklů.

Prodej bez dalšího zpracování zahrnuje činnosti (úkony) spojené s obchodem, např. třídění, klasifikování a sestavování zboží, míchání (míšení) zboží, např. písku, plnění do lahví (s předchozím mytím lahví nebo bez mytí), balení, vybalování a přebalování pro rozdělování na menší množství, skladování (i mražením nebo chlazením).

Oddíl 45 zahrnuje všechny činnosti související s obchodem a opravami motorových vozidel a motocyklů.

Oddíl 46 a 47 zahrnuje všechny ostatní obchodní činnosti. Pro rozlišení těchto oddílů je rozhodující převládající typ zákazníků.

Velkoobchod zahrnuje nákup a další prodej nového a použitého zboží maloobchodníkům, obchodním zástupcům (např. v průmyslu, obchodu, institucích) nebo profesním uživatelům. Zahrnuje také další prodej jiným velkoobchodníkům, nebo působení jako agent nebo makléř (jako osoba či firma) při nákupu nebo prodeji zboží. Typičtí velkoobchodníci jsou ti, kteří jsou vlastníky zboží, s nímž obchodují, prodávající vlastním jménem. Dále sem patří zprostředkovatelé, průmysloví distributoři, exportéři, dovozci, nákupní družstva, prodejní pobočky nebo prodejní kanceláře (nikoliv maloobchodní), které jsou zřizovány výrobními nebo důlními podniky odděleně od míst svých závodů za účelem prodeje svých výrobků a které nepřijímají objednávky pro přímou dodávku zboží ze závodu nebo dolu. Dále sem patří obchodní a komoditní makléři, pověření obchodníci, agenti a montéři, nákupní a družstevní svazy provozující nákup zemědělských plodin.

Velkoobchodníci zpravidla ve vlastní režii provádějí operace související s prodejem zboží, např. fyzicky montují, třídí a klasifikují zboží ve velkých množstvích, rozbalují velká balení, přebalují a znovu distribuují v malých množstvích (např. farmaceutické zboží), skladují, chladí, dodávají a instalují zboží, zabývají se propagací prodeje pro své zákazníky a označují zboží etiketou.

Maloobchod je dalším typem nákupu a prodeje nového a použitého zboží hlavně široké veřejnosti pro osobní spotřebu a využití v domácnostech. Je uskutečňován v obchodech, obchodních domech, stáncích, zásilkových domech, pouličními a podomními prodavači, spotřebními družstvy, aukčními domy atd. Většina maloobchodníků jsou zároveň vlastníky prodávaného zboží, ale někteří působí jako obchodní zástupci, vykonávají činnost pro mandanta a prodávají na konsignačním nebo komisionářském základě.

Patří sem také operace související s prodejem zboží, prováděné ve vlastní režii.

45 Velkoobchod, maloobchod a opravy motorových vozidel

Tento oddíl zahrnuje všechny typy obchodu (kromě výroby a pronájmu) související s motorovými vozidly a motocykly, vč. nákladních automobilů a přívěsů, stejně jako obchod s novými a ojetými vozidly, opravy a údržbu vozidel a velkoobchod a maloobchod s díly a příslušenstvím pro motorová vozidla a motocykly. Zahrnuje také činnosti obchodních zástupců pro velkoobchod s vozidly.

Tento oddíl také zahrnuje mytí vozidel, leštění atd.

Do tohoto oddílu nepatří maloobchod s pohonnými hmotami a mazivy, stejně jako s chladicími prostředky pro motorová vozidla a pronajímání motorových vozidel a motocyklů.

46.77 Velkoobchod s odpadem a šrotem

Zahrnuje:
- velkoobchod s kovovým a nekovovým odpadem a šrotem a materiály pro recyklaci, zahrnující sběr, třídění, oddělování, řezání použitého zboží (např. auta), aby se získaly znovu použitelné díly pro další prodej; zahrnuje také balení, přebalování, skladování a dodávání odpadu a šrotu, ale bez reálného transformačního procesu. Přesto má nakupovaný a prodávaný odpad zbytkovou hodnotu.

Zahrnuje také:
- demontáž automobilů, počítačů, televizorů a jiných zařízení za účelem získání a následného prodeje použitelných dílů

Nezahrnuje:
- shromažďování a sběr komunálního a průmyslového odpadu (38.1)
- úpravu odpadu, s cílem jeho odstranění (38.2)
- zpracování odpadu a šrotu na druhotnou surovinu, kde je vyžadován skutečný transformační proces (výsledná surovina je vhodná pro přímé použití v průmyslovém výrobním procesu, ale není finálním produktem) (38.3)
- demontáž automobilů, počítačů, televizorů a jiných vraků za účelem zpětného získávání materiálů, za účelem dalšího zpracování (38.31)
- demontáž lodí (38.31)
- úpravu vraků motorových vozidel mechanickými postupy k dalšímu využití (38.32)
- maloobchod s použitým zbožím (47.79)

84.13 Regulace a podpora podnikatelského prostředí

Zahrnuje:
- veřejnou správu a regulaci, vč. dotací do různých hospodářských oblastí:
- zemědělství
- územní využití
- energie a zdroje nerostných surovin
- infrastruktura
- doprava
- komunikace
- hotelnictví a cestovní ruch
- velkoobchod a maloobchod
- řízení výzkumných a vývojových politik zaměřených na zlepšení hospodářské výkonnosti a konkurenceschopnosti a s tím souvisejících prostředků
- řízení obecných záležitostí týkajících se pracovních sil
- realizaci opatření týkajícího se regionálního rozvoje, např. na snížení nezaměstnanosti

Nezahrnuje:
- činnosti v oblasti výzkumu a experimentálního vývoje (oddíl 72)

56 Stravování a pohostinství

Tento oddíl zahrnuje činnosti spojené s kompletním stravováním, vč. nápojů, s obsluhou, k okamžité spotřebě, ať už v tradičních restauracích, samoobslužných restauracích nebo restauracích, které prodávají jídla „přes ulici“, nezávisle na tom, zda jsou stálé nebo občasné, s možností posezení či nikoli. Rozhodující je skutečnost, že jsou nabízena jídla k okamžité spotřebě, bez ohledu druhu zařízení, které je poskytuje. Nespadá sem výroba jídel, která se nehodí k okamžité konzumaci, nebo potravin, které nejsou považovány za jídlo (oddíl 10 - Výroba potravinářských výrobků a oddíl 11 - Výroba nápojů). Dále sem nepatří prodej jídla, které není vlastní výroby, nebo jídel, která nejsou určena k okamžité konzumaci (sekce G - Velkoobchod a maloobchod).

45.11 Obchod s automobily a jinými lehkými motorovými vozidly

Zahrnuje:
- velkoobchod a maloobchod s novými a ojetými motorovými vozidly:
- osobními motorovými vozidly, vč. speciálních osobních motorových vozidel, např. sanitek, mikrobusů (s hmotností nepřesahující 3,5 t)

Zahrnuje také:
- velkoobchod a maloobchod s terénními vozidly (s hmotností nepřesahující 3,5 t)

Nezahrnuje:
- velkoobchod a maloobchod s díly a příslušenstvím pro motorová vozidla (45.3)
- pronájem motorových vozidel s řidičem (49.3)
- pronájem motorových vozidel bez řidiče (77.1)

45.19 Obchod s ostatními motorovými vozidly, kromě motocyklů

Zahrnuje:
- velkoobchod a maloobchod s novými a ojetými vozidly:
- nákladními motorovými vozidly, přívěsy a návěsy
- obytnými vozidly, např. obytnými automobily a obytnými vozy

Zahrnuje také:
- velkoobchod a maloobchod s terénními motorovými vozidly (s hmotností přesahující 3,5 t)

Nezahrnuje:
- velkoobchod a maloobchod s díly a příslušenstvím pro motorová vozidla (45.3)
- pronájem nákladních automobilů s řidičem (49.41)
- pronájem nákladních automobilů bez řidiče (77.12)

45.3 Obchod s díly, přísluš. pro motor. vozidla, kromě motocyklů

Tato skupina zahrnuje velkoobchod a maloobchod s díly, součástkami, materiály, nástroji a příslušenstvím všeho druhu pro motorová vozidla, např.:
- s pryžovými pneumatikami a dušemi
- se zapalovacími svíčkami, bateriemi, osvětlovacím vybavením a elektrickými díly

45.40 Obchod, opravy, údržba motocyklů, jejich dílů, příslušenství

Zahrnuje:
- velkoobchod a maloobchod s motocykly, vč. mopedů
- velkoobchod a maloobchod s díly a příslušenstvím pro motocykly, vč. zprostředkování obchodu a zásilkového obchodu
- údržbu a opravy motocyklů

Nezahrnuje:
- velkoobchod s jízdními koly, jejich díly a příslušenstvím (46.49)
- maloobchod s jízdními koly, jejich díly a příslušenstvím (47.64)
- pronájem motocyklů (77.39)
- opravy a údržbu jízdních kol (95.29)

C Zpracovatelský průmysl

Tato sekce zahrnuje mechanickou, fyzikální nebo chemickou přeměnu materiálů nebo komponentů na nové produkty (zboží), ačkoliv toto nelze použít jako jednotné univerzální kritérium pro definování výroby zboží, tj. zpracovatelského průmyslu, (dále pod poznámkou ke zpracování odpadů). Materiály, látky a suroviny, které se využívají jako vstupy zpracovatelského průmyslu, jsou produkty zemědělství, lesnictví, rybolovu a akvakultury, těžby, dobývání kamene a písků a jílů nebo se též může jednat o produkty jiných zpracovatelských činností. Podstatná změna, renovace nebo rekonstrukce produktů se obecně považuje za výrobu zboží, a zařazuje se tedy do zpracovatelského průmyslu.

Výsledkem výrobního postupu jsou buď hotové výrobky určené pro užívání nebo spotřebu, nebo polotovary určené k dalšímu opracování nebo zpracování. Příklad: Produkt rafinace oxidu hlinitého je vstupem používaným pro primární výrobu hliníku, primární hliník je vstupem pro závod na výrobu hliníkového drátu a hliníkový drát je vstupem pro výrobu drátěných výrobků.

Výroba speciálních dílů, doplňků a příslušenství ke strojům a zařízením je zásadně přiřazena do stejné třídy jako výroba příslušných strojů a zařízení. Výroba nespecializovaných dílů strojů a zařízení (např. motorů, pístů, elektromotorů, elektrických celků, ventilů, převodů, kuličkových ložisek) je zařazena v příslušných třídách odděleně od strojů a zařízení, pro které mohou být tyto díly a zařízení použity. Nicméně výroba speciálních dílů nebo speciálního příslušenství vyráběná litím nebo vytlačováním plastů je zahrnuta ve skupině 22.2.

Montáž dílů produktů se rovněž zahrnuje do zpracovatelského průmyslu. Patří sem také montáž produktů ze smontovaných dílů, a to jak z dílů vlastní výroby tak z dílů koupených.

Zpětné získávání surovin z odpadů, tzn. zpracování odpadů na druhotné suroviny, je zařazeno do skupiny 38.3 (Úprava odpadu k dalšímu využití). Ačkoliv tato činnost může zahrnovat též fyzikální nebo chemickou přeměnu, nepovažuje se za výrobu zboží, a nespadá tedy do zpracovatelského průmyslu. Hlavním účelem této činnosti je úprava nebo zpracování odpadů, proto je zařazena do sekce E (Zásobování vodou; činnosti spojené s odpadními vodami, odpady a sanacemi). Naopak výroba nových hotových produktů (na rozdíl od druhotných surovin) je zařazena do zpracovatelského průmyslu i tehdy, pokud jsou při této výrobě jako vstup využívány odpady. Např. získávání stříbra z odpadu filmů se tak považuje za výrobu v rámci zpracovatelského průmyslu.

Specializovaná údržba, opravy a instalace strojů a zařízení patří obecně do oddílu 33 (Opravy a instalace strojů a zařízení). Avšak opravy počítačů (přístrojů na zpracování dat) a spotřebního zboží jsou zařazeny do oddílu 95 (Opravy počítačů a výrobků pro osobní potřebu a převážně pro domácnost), zatímco opravy motorových vozidel do oddílu 45 (Velkoobchod, maloobchod a opravy motorových vozidel).

Provádí-li se instalace strojů a zařízení jako specializovaná činnost, je zahrnuta v 33.20.

Poznámka: Hranice mezi výrobními činnostmi patřícími do zpracovatelského průmyslu a činnostmi spadajícími do ostatních sektorů klasifikačního systému mohou být poněkud nejasné. Obecně platí, že hospodářská odvětví sekce „Zpracovatelský průmysl“ zahrnují přeměnu materiálů na nové produkty. Výsledkem je nový výrobek. Definice nových produktů však může být subjektivní. Pro ujasnění jsou zde uvedeny činnosti, které v CZ-NACE do zpracovatelského průmyslu spadají:
- zpracování čerstvých ryb (filetování ryb), otevírání ústřic apod., které není prováděno na rybářském plavidle (10.20)
- pasterování a stáčení mléka do lahví (10.51)
- zpracování usní (15.11)
- impregnování dřeva (16.10)
- tisk a s ním související činnosti (18.1)
- protektorování pneumatik (22.11)
- výroba hotových betonových směsí (23.63)
- elektrochemické pokovování, pokovování, tepelné opracování kovů, leštění (25.61)
- přestavba a rekonstrukce strojů (např. automobilových motorů) (29.10)

Naopak existují činnosti, které sice příležitostně zahrnují transformační postupy, jsou však zařazeny do jiných sekcí CZ-NACE (nebo, jinak řečeno, nepatří do zpracovatelského průmyslu).

Mezi takové činnosti patří např.:
- těžba dřeva, zařazená do sekce A (Zemědělství, lesnictví a rybářství)
- úprava zemědělských produktů, zařazená do sekce A (Zemědělství, lesnictví a rybářství)
- úprava potravin pro okamžitou spotřebu na místě, zařazená do oddílu 56 (Stravování a pohostinství)
- úprava rud a jiných nerostů, zařazená do sekce B (Těžba a dobývání)
- výstavba a montážní činnosti prováděné na staveništi, zařazené do sekce F (Stavebnictví)
- rozdělování zboží z velkých balení do menších, a to vč. balení, přebalování nebo plnění lihovin, chemikálií a jiných tekutin do lahví, třídění odpadu; míchání barev dle přání zákazníka; řezání kovů dle přání zákazníka; zpracování, jehož výsledkem není rozdílné zboží, zařazené do sekce G (Velkoobchod a maloobchod; opravy a údržba motorových vozidel)
1. stránka z celkem 3123