25 Výroba kovových konstrukcí, výrobků, kromě strojů a zařízení

Tento oddíl zahrnuje výrobu „čistě“ kovových výrobků (jako jsou nádrže, zásobníky, konstrukce), které mají zpravidla statickou funkci. Následující oddíly 26-30 oproti tomu zahrnují výrobu nebo montáž (popř. sestavování) takových výrobků (tyto výrobky mohou obsahovat kromě kovu i jiné materiály), pro jejichž činnost jsou zapotřebí pohyblivé části a součásti, pokud se nejedná o prvky čistě elektrické, elektronické nebo optické (nebo pracují na elektrickém, elektronickém nebo optickém principu). Oddíl 25 dále zahrnuje výrobu zbraní a střeliva.

Tento oddíl nezahrnuje:
- odborné opravy a údržbu kovodělných výrobků vyráběných v tomto oddílu (33.1)
- odbornou instalaci zařízení, jejichž výroba patří do tohoto oddílu (např. kotlů ústředního topení), v budovách (43.22)

25.11 Výroba kovových konstrukcí a jejich dílů

Zahrnuje:
- výrobu kovových nosných konstrukcí pro použití ve stavebnictví a jejich dílů (např. věží, pilířů, příhradových konstrukcí, mostů)
- výrobu kovových konstrukcí pro využití v průmyslu (konstrukcí pro vysoké pece, zdvihací a manipulační zařízení atd.)
- výrobu prefabrikovaných budov převážně z kovu (stavebních buněk, kabin atd.)

Nezahrnuje:
- výrobu částí lodních kotlů a kotlů pro elektrárny (25.30)
- výrobu montovaných součástí pro železniční svršky (25.99)
- stavbu částí lodí (30.11)

25.29 Výroba kovových nádrží a zásobníků

Zahrnuje:
- výrobu zásobníků, nádrží a podobných kovových nádob instalovaných obvykle jako zařízení pro skladování nebo pro průmyslové účely
- výrobu kovových nádob pro stlačený nebo zkapalněný plyn

Nezahrnuje:
- výrobu kovových nádob obvykle užívaných k přepravě a balení výrobků (jako jsou např. sudy, kýble, plechovky, krabice) nepřesahujících objem 300 l (25.91, 25.92)
- výrobu dopravních kontejnerů (29.20)