28.12 Výroba hydraulických a pneumatických zařízení

Zahrnuje:
- výrobu hydraulických a pneumatických komponentů (vč. hydraulických čerpadel a motorů, hydraulických a pneumatických válců, ventilů, hadic a fitinek)
- výrobu zařízení pro úpravu vzduchu pro použití v pneumatických systémech
- výrobu proudových zařízení (kapalných napájecích sítí)
- výrobu hydraulických hnacích ústrojí
- výrobu hydrostatických pohonů
- výrobu hydraulických převodů

Nezahrnuje:
- výrobu kompresorů (28.13)
- výrobu čerpadel pro jiná než hydraulická zařízení (28.13)
- výrobu ventilů pro jiná než proudová zařízení (28.14)
- výrobu mechanických převodových zařízení (28.15)

81 Činnosti související se stavbami a úpravou krajiny

Tento oddíl zahrnuje poskytování řady obecných pomocných služeb, např. kombinovaných pomocných služeb v objektech zákazníka, úklid interiéru a exteriéru všech typů budov, čištění strojů a průmyslových zařízení, vlaků, autobusů, letadel atd., čištění vnitřků nádrží cisternových vozidel, dezinfekci a hubení škůdců v budovách, vlacích, na lodích atd., čištění lahví, čištění ulic, odklízení sněhu, péči o krajinu, její údržbu a poskytování těchto služeb společně s návrhy terénních úprav krajiny a jejich realizací, tj. zakládáním cestiček, opěrných zdí, teras, plotů, jezírek a podobných staveb.

81.2 Úklidové činnosti

Tato skupina zahrnuje všeobecný (nespecializovaný) úklid interiéru a exteriéru všech typů budov, specializovaný úklid budov a ostatní specializované úklidové činnosti, čištění strojů a průmyslových zařízení, čištění vnitřků cisternových vozů, dezinfekce a hubení škůdců v budovách a zařízeních, čištění lahví, čištění ulic a odklízení sněhu.

Tato skupina nezahrnuje:
- hubení škůdců v zemědělství (01.61)
- úklid nových budov bezprostředně po dokončení stavebních prací (43.39)
- čištění exteriéru budov párou, tryskáním písku apod. (43.99)
- šamponování koberců a předložek, praní závěsů a záclon (96.01)

81.29 Ostatní úklidové činnosti

Zahrnuje:
- čištění a údržbu plaveckých bazénů
- úklid vlaků, autobusů, letadel atd.
- čištění vnitřků nádrží cisternových vozidel
- dezinfekci a hubení škůdců
- čištění lahví
- čištění ulic a odklízení sněhu
- ostatní úklidové činnosti j. n.

Nezahrnuje:
- hubení škůdců v zemědělství (01.61)
- čištění automobilů, provoz mycích linek (45.20)

56 Stravování a pohostinství

Tento oddíl zahrnuje činnosti spojené s kompletním stravováním, vč. nápojů, s obsluhou, k okamžité spotřebě, ať už v tradičních restauracích, samoobslužných restauracích nebo restauracích, které prodávají jídla „přes ulici“, nezávisle na tom, zda jsou stálé nebo občasné, s možností posezení či nikoli. Rozhodující je skutečnost, že jsou nabízena jídla k okamžité spotřebě, bez ohledu druhu zařízení, které je poskytuje. Nespadá sem výroba jídel, která se nehodí k okamžité konzumaci, nebo potravin, které nejsou považovány za jídlo (oddíl 10 - Výroba potravinářských výrobků a oddíl 11 - Výroba nápojů). Dále sem nepatří prodej jídla, které není vlastní výroby, nebo jídel, která nejsou určena k okamžité konzumaci (sekce G - Velkoobchod a maloobchod).

47 Maloobchod, kromě motorových vozidel

Tento oddíl zahrnuje nákup a další prodej (bez transformace) nového a použitého zboží především široké veřejnosti pro osobní potřebu nebo pro spotřebu a využití v domácnostech prostřednictvím prodejen, stánků, zásilkových domů, podomních a pouličních prodavačů, spotřebních družstev atd.

Maloobchod je nejdříve klasifikován podle místa, kde je uskutečňován (maloobchod v prodejnách: skupiny 47.147.7; maloobchod mimo prodejny: skupiny 47.8 a 47.9). Maloobchod v prodejnách zahrnuje i prodej použitého zboží (třída 47.79). U maloobchodu v prodejnách existuje další rozlišení mezi specializovaným maloobchodem (skupiny 47.247.7) a nespecializovaným maloobchodem (skupina 47.1). Výše uvedené skupiny se dále dělí podle sortimentu prodávaného zboží. Maloobchod mimo prodejny se dále dělí podle formy prodeje na maloobchod ve stáncích a na trzích (skupina 47.8) a na ostatní maloobchod mimo prodejny, např. zásilkovou službou, podomními prodejci, v automatech (skupina 47.9).

Maloobchod v tomto oddílu je omezen na výrobky, které jsou obvykle označovány jako spotřební nebo maloobchodní zboží. Je tedy vyloučeno zboží, které se normálně v maloobchodě neprodává, jako např. obilí, rudy, průmyslové stroje. Do tohoto oddílu patří ale také jednotky zabývající se hlavně maloobchodem předváděného zboží široké veřejnosti, např. osobních počítačů, papírnického zboží, barev nebo dřeva, i když tyto výrobky nejsou určeny k osobní spotřebě nebo pro domácnost. Zacházení se zbožím obvyklé v obchodě nemá vliv na základní vlastnosti zboží a může zahrnovat např. třídění, oddělování, míšení a balení, prováděné ve vlastní režii.

Tento oddíl zahrnuje také maloobchod prostřednictvím obchodních zástupců a maloobchodní činnost aukčních domů.

Tento oddíl nezahrnuje:
- prodej zemědělských produktů prostřednictvím zemědělců (oddíl 01)
- výrobu a prodej zboží, které je obecně zatříděno jako výroba (oddíl 1032)
- obchod s motorovými vozidly, motocykly a jejich díly (oddíl 45)
- obchod s obilím, rudami, ropou, průmyslovými chemikáliemi, železem a ocelí, stejně jako s průmyslovými stroji a zařízením (oddíl 46)
- prodej jídel a nápojů pro spotřebu na místě i s možným odnášením (oddíl 56)
- pronájem zboží pro osobní potřebu a převážně pro domácnost široké veřejnosti (skupina 77.2)

G Velkoobchod a maloobchod; opravy a údržba motorových vozidel

Tato sekce zahrnuje velkoobchod a maloobchod (tj. nákup a prodej bez dalšího zpracování) jakéhokoliv druhu zboží a poskytování služeb souvisejících s prodejem zboží. Velkoobchod a maloobchod jsou posledními články v distribuci zboží. Tato sekce dále zahrnuje údržbu a opravy motorových vozidel a motocyklů.

Prodej bez dalšího zpracování zahrnuje činnosti (úkony) spojené s obchodem, např. třídění, klasifikování a sestavování zboží, míchání (míšení) zboží, např. písku, plnění do lahví (s předchozím mytím lahví nebo bez mytí), balení, vybalování a přebalování pro rozdělování na menší množství, skladování (i mražením nebo chlazením).

Oddíl 45 zahrnuje všechny činnosti související s obchodem a opravami motorových vozidel a motocyklů.

Oddíl 46 a 47 zahrnuje všechny ostatní obchodní činnosti. Pro rozlišení těchto oddílů je rozhodující převládající typ zákazníků.

Velkoobchod zahrnuje nákup a další prodej nového a použitého zboží maloobchodníkům, obchodním zástupcům (např. v průmyslu, obchodu, institucích) nebo profesním uživatelům. Zahrnuje také další prodej jiným velkoobchodníkům, nebo působení jako agent nebo makléř (jako osoba či firma) při nákupu nebo prodeji zboží. Typičtí velkoobchodníci jsou ti, kteří jsou vlastníky zboží, s nímž obchodují, prodávající vlastním jménem. Dále sem patří zprostředkovatelé, průmysloví distributoři, exportéři, dovozci, nákupní družstva, prodejní pobočky nebo prodejní kanceláře (nikoliv maloobchodní), které jsou zřizovány výrobními nebo důlními podniky odděleně od míst svých závodů za účelem prodeje svých výrobků a které nepřijímají objednávky pro přímou dodávku zboží ze závodu nebo dolu. Dále sem patří obchodní a komoditní makléři, pověření obchodníci, agenti a montéři, nákupní a družstevní svazy provozující nákup zemědělských plodin.

Velkoobchodníci zpravidla ve vlastní režii provádějí operace související s prodejem zboží, např. fyzicky montují, třídí a klasifikují zboží ve velkých množstvích, rozbalují velká balení, přebalují a znovu distribuují v malých množstvích (např. farmaceutické zboží), skladují, chladí, dodávají a instalují zboží, zabývají se propagací prodeje pro své zákazníky a označují zboží etiketou.

Maloobchod je dalším typem nákupu a prodeje nového a použitého zboží hlavně široké veřejnosti pro osobní spotřebu a využití v domácnostech. Je uskutečňován v obchodech, obchodních domech, stáncích, zásilkových domech, pouličními a podomními prodavači, spotřebními družstvy, aukčními domy atd. Většina maloobchodníků jsou zároveň vlastníky prodávaného zboží, ale někteří působí jako obchodní zástupci, vykonávají činnost pro mandanta a prodávají na konsignačním nebo komisionářském základě.

Patří sem také operace související s prodejem zboží, prováděné ve vlastní režii.