72.11 Výzkum a vývoj v oblasti biotechnologie

Tato třída zahrnuje výzkum a vývoj v oblasti biotechnologie:
- DNA/RNA: genotypy, farmakogenetika, průzkum genu, genetické inženýrství, sekvenční/syntetické/rozšíření DNA/RNA, analýza exprese genu a využití kódující technologie DNA
- proteiny a jiné molekuly: sekvence/syntéza/rozšíření proteinů a peptidů (vč. makromolekulárních hormonů); zdokonalování metod podávání makromolekulárních účinných léčiv; proteomika, izolování a čištění proteinů, tvoření signálů, identifikace buněčných receptorů
- buněčné a tkáňové kultury a techniky: buněčné a tkáňové kultury, tkáňové techniky (vč. tkáňové stavby a biomedikálního inženýrství), fúze buněk, vakcíno/imuno stimulátory, kultivace embryí
- metody biotechnologie: fermentace v bioreaktorech, biologické zpracování, biologické vylučování, biologické rozvlákňování, biologické bělení, biologické odsiřování, biologická sanace, biologická filtrace a fytoremediace
- geny a RNA vektory (subcelulární organismy): genová terapie, virové přenašeče chorob
- bioinformatika: sestavování databank s genomy, proteinovými sekvencemi; modelování komplexních biologických procesů, vč. systémové biologie
- nanobiotechnologie: použití nástrojů a postupů nanosystémové a mikrosystémové techniky na výrobu pomocných prostředků pro zkoumání biologických systémů a využití v podávání účinných látek, diagnostice atd.

72 Výzkum a vývoj

Tento oddíl zahrnuje činnosti ve třech oblastech výzkumu a vývoje:
- základní výzkum:
- experimentální a teoretické práce, které se provádějí za účelem získávání nových poznatků o základech jevů a vnímatelných skutečnostech, aniž by zde byla snaha o zvláštní uplatnění nebo zvláštní využití
- aplikovaný výzkum:
- tvůrčí výzkumná činnost za účelem získávání nových poznatků, které jsou v prvé řadě zaměřeny na specifický praktický cíl
- experimentální vývoj:
- plánovaná práce na základě stávajících poznatků z výzkumu anebo na základě praktických zkušeností, která je zaměřena na výrobu nových nebo vylepšení stávajících materiálů, výrobků a zařízení a na zavedení nových nebo vylepšení stávajících postupů, systémů a služeb

Výzkumná a vývojová činnost v tomto oddíle se dále dělí do dvou kategorií: výzkum a vývoj v oblasti přírodních a technických věd, do které patří i biotechnologie, vědy zemědělské, lékařské a o životním prostředí; dále výzkum a vývoj v oblasti společenských a humanitních věd, do které se zahrnují také právní, ekonomické, pedagogické vědy a vědy o náboženství, kultuře a umění.

Nezahrnuje:
- průzkum trhu (73.20)

72.19 Ostatní výzkum a vývoj v oblasti přírodních, technických věd

Zahrnuje:
- výzkum a experimentální vývoj v oblasti přírodních a technických věd kromě výzkumu a experimentálního vývoje v oblasti biotechnologie:
- výzkum a vývoj v oblasti přírodních věd
- výzkum a vývoj v oblasti technických věd a technologie
- výzkum a vývoj v oblasti lékařských věd
- výzkum a vývoj v oblasti zemědělských věd
- interdisciplinární výzkum a vývoj, převážně v oblasti přírodních a technických věd

Patří sem zejména výzkum a experimentální vývoj v oblasti: matematiky, fyziky, astronomie, chemie, strojírenství, hutnictví, dobývání, zoologie, biologie, medicíny, geologie, oceánografie, zemědělství, životního prostředí atd.

71.12 Inženýrské činnosti a související technické poradenství

Zahrnuje:
- strojírenské projektování, konstrukční návrhy (tj. využití fyzikálních zákonů a konstrukčních principů pro návrhy strojů, materiálů, nástrojů, konstrukcí, postupů a systémů) a poradenské činnost pro:
- strojní zařízení, průmyslové postupy a průmyslová zařízení
- projekty související se stavebním inženýrstvím, s vodními a silničními stavbami
- vodohospodářské projekty
- navrhování a provádění projektů v oblasti elektrotechniky a elektroniky, hornictví, chemické technologie, strojírenství, provozním, systémovém a bezpečnostním inženýrství
- navrhování projektů využívajících klimatizaci, chladící techniky, techniky životního prostředí a kontrolu znečištění, akustické techniky atd.
- geofyzikální, geologické a seismické vyhledávání
- geodetické a kartografické činnosti:
- vyměřování pozemků a hranic, zeměměřické činnosti
- hydrologické mapování
- geodetické činnosti pod zemským povrchem
- kartografické a územní informační činnosti

Nezahrnuje:
- zkušební vrty související s těžbou (09.10 a 09.90)
- vyvíjení a vydávání souvisejícího softwaru (58.29 a 62.01)
- činnosti poradců v oblasti počítačů (62.02 a 62.09)
- fyzikální, chemické a jiné technické zkoušky a analýzy (71.20)
- výzkumné a vývojové činnosti související s inženýrstvím (72.1)
- průmyslový design (74.10)
- letecké snímkování (74.20)
- činnosti předpovědí počasí (74.90)

62 Činnosti v oblasti informačních technologií

Tento oddíl zahrnuje následně uvedené činnosti v oblasti informačních technologií (výpočetní techniky): vývoj, úpravu, testování a péče o software; plánování a navrhování počítačových systémů, které zahrnují hardwarové, softwarové a komunikační technologie; správu a provoz počítačových systémů a/nebo zařízení na zpracování dat na místě u zákazníka; ostatní odborné a technické činnosti spojené se zpracováním dat.

62.01 Programování

Tato třída zahrnuje vývoj, úpravu, testování a péči o software.

Zahrnuje:
- navrhování struktury a obsahu a psaní počítačového kódu pro vytvoření a implementaci:
- systémového softwaru (vč. aktualizací a oprav)
- aplikačního softwaru (vč. aktualizací a oprav)
- databází
- webových stránek
- úpravu softwaru podle požadavků zákazníka, tzn. změnu nebo konfiguraci stávajících aplikací, aby byly v systémovém prostředí zákazníka provozuschopné

Nezahrnuje:
- vydávání standardního softwaru (nikoli na zakázku) (58.29)
- překládání a přizpůsobování standardního softwaru určitému trhu na vlastní účet (58.29)
- plánování a navrhování zakázkových počítačových systémů, které zahrnují hardwarové, softwarové a komunikační technologie, i když poskytnutí softwaru může tvořit integrální součást těchto služeb (62.02)

62.02 Poradenství v oblasti informačních technologií

Tato třída zahrnuje plánování a navrhování zakázkových počítačových systémů, které zahrnují hardwarové, softwarové a komunikační technologie. Mezi tyto činnosti může patřit také související školení a podpora uživatelů.

Nezahrnuje:
- prodej počítačového hardwaru a softwaru (46.51, 47.41)
- instalování velkokapacitních a podobných počítačů (33.20)
- instalování (nastavování) osobních počítačů (62.09)
- instalování softwaru, obnovování dat po zhroucení systému (62.09)

60 Tvorba programů a vysílání

Tento oddíl zahrnuje vytváření obsahů a nabývání práv k jejich šíření a následně vlastní vysílání těchto obsahů, např. rozhlasových, televizních a datových programů z oblasti zábavy, zpravodajství, diskusních pořadů atd. Patří sem také přenos dat, která jsou typicky součástí rozhlasového nebo televizního vysílání. Přenos lze provádět nejrůznějšími technologiemi: vzduchem, přes satelit, kabelovou sítí nebo prostřednictvím internetu. Tento oddíl zahrnuje také tvorbu programů zaměřených na určitou omezenou skupinu posluchačů či diváků, určitou oblast zájmu (např. zprávy, sport, vzdělávání, vysílání pro mládež) na základě předplatného nebo za poplatek, které jsou následně veřejně vysílány třetími osobami.

Tento oddíl nezahrnuje přenos kabelových a jiných předplatitelských programů (oddíl 61).
1. stránka z celkem 212