87.30 Sociál.péče v domovech pro seniory,osoby se zdrav.postižením

Tato třída zahrnuje činnost domovů pro seniory a osoby se zdravotním postižením, kteří nechtějí žít sami anebo nejsou schopni se o sebe postarat. Poskytovaná péče většinou zahrnuje ubytování, stravování, dohled a pomoc v každodenním životě (např. úklidové služby). Součástí těchto domovů někdy bývají také samostatné ošetřovatelské stanice.

Zahrnuje:
- činnosti:
- zařízení chráněného bydlení
- středisek pro seniory s trvalými sociálními službami
- domovů pro seniory s minimálními ošetřovatelskými službami
- domovů pro seniory bez ošetřovatelských služeb

Nezahrnuje:
- činnosti ústavů pro seniory s ošetřovatelskými službami (87.10)
- činnosti ústavů, v nichž lékařská péče nebo vzdělávání nestojí v popředí zájmu (87.90)

61.90 Ostatní telekomunikační činnosti

Zahrnuje:
- poskytování speciálních telekomunikačních služeb, jako např. satelitní vyhledávání, telemetrie a provoz radarových stanic
- provoz satelitních terminálových stanic a souvisejících zařízení, které jsou provozně propojeny s jedním či více pozemními komunikačními systémy a které jsou schopny telekomunikačního přenosu do a ze satelitních systémů
- poskytování přístupu k internetu přes sítě mezi zákazníkem a poskytovatelem služeb, kdy sítě nepatří poskytovateli ani jím nejsou řízeny (např. vytáčené internetové připojení)
- poskytování přístupu k telefonu a internetu ve veřejně přístupných zařízeních
- poskytování telekomunikačních služeb přes existující telekomunikační spojení:
- poskytování služeb souvisejících s telefonováním přes internet (VoIP)
- nákup a následný prodej síťových kapacit bez poskytování dodatečných služeb

Nezahrnuje:
- poskytování přístupu k internetu provozovateli telekomunikačních sítí (61.10, 61.20, 61.30)

61.30 Činnosti související se satelitní telekomunikační sítí

Zahrnuje:
- provoz a údržbu zařízení pro přenos hlasu, dat, textu, zvuku a obrazu pomocí satelitní telekomunikační sítě a poskytování přístupu k takovýmto zařízením
- dodávání obrazových, zvukových a textových programů přijatých z kabelových sítí, místních televizních stanic nebo rozhlasových sítí satelitně přímo zákazníkům (jednotky zde zatříděné obecně samy nevytvářejí programový materiál)

Zahrnuje také:
- poskytování přístupu k internetu provozovatelem satelitní telekomunikační sítě

Nezahrnuje:
- nákup a následný prodej síťových kapacit bez poskytování dodatečných služeb (61.90)

59.13 Distribuce filmů, videozáznamů a televizních programů

Zahrnuje:
- distribuci filmů a podobných produktů (na páscích, videokazetách, DVD atd.) biografům, televizním sítím a stanicím a vystavovatelům

Zahrnuje také:
- získávání práv k šíření filmů (na páscích, videokazetách, DVD atd.)

Nezahrnuje:
- rozmnožování zvukových a filmových nahrávek na audio a videokazetách, na CD a DVD, z originálních (masterových) záznamů (18.20)
- velkoobchod s nahranými videokazetami a DVD (46.43)
- maloobchod s nahranými videokazetami a DVD (47.63)

60.10 Rozhlasové vysílání

Zahrnuje:
- vysílání zvukových signálů prostřednictvím rozhlasových vysílacích studií a zařízení pro přenos poslechových programů pro veřejnost, členy nebo předplatitele

Zahrnuje také:
- činnosti rozhlasových sítí, tzn. sestavování a přenos (vzduchem, přes satelit nebo kabelovou sítí) poslechových programů pro členy nebo předplatitele
- rozhlasové vysílání přes internet (internetové rozhlasové stanice)
- přenos dat, která jsou součástí rozhlasového vysílání

Nezahrnuje:
- nahrávání pořadů pro rozhlasové vysílání (59.20)

52.21 Činnosti související s pozemní dopravou

Zahrnuje:
- činnosti spojené s pozemní dopravou osob, zvířat a nákladů:
- provoz terminálových zařízení jako jsou železniční stanice, autobusová nádraží, překladiště zboží
- provoz železniční infrastruktury
- provoz silnic, mostů, tunelů, parkovišť aut a garáží, parkovišť jízdních kol a zimních parkovišť pro obytné vozy
- seřazování a posunování
- odtahovou a silniční službu

Zahrnuje také:
- zkapalňování plynu pro dopravní účely

Nezahrnuje:
- manipulaci s nákladem (52.24)

49.50 Potrubní doprava

Zahrnuje:
- přepravu plynů, kapalin, vody, odpadních kalů a jiných komodit dálkovým potrubím

Zahrnuje také:
- provoz čerpacích stanic

Nezahrnuje:
- distribuci zemního plynu nebo svítiplynu, páry nebo vody (vč. rozvozu vody nákladními automobily (35.22, 35.30, 36.00)
- přepravu kapalin nákladními automobily (49.41)

42.21 Výstavba inženýrských sítí pro kapaliny a plyny

Tato třída zahrnuje výstavbu vedení pro kapaliny a plyny a souvisejících staveb a zařízení, které jsou jejich nedílnou součástí.

Zahrnuje:
- výstavbu:
- dálkových a komunálních potrubních vedení
- vodovodů
- zavlažovacích systémů (vodních kanálů)
- sběrných nádrží
- kanalizačních sítí (vč. údržby)
- čistících kanalizačních stanic
- čerpacích stanic

Zahrnuje také:
- výstavbu studní

Nezahrnuje:
- služby projektového řízení inženýrských děl (71.12)

38.11 Shromažďování a sběr odpadů, kromě nebezpečných

Zahrnuje:
- sběr pevných odpadů, kromě nebezpečných, na komunální úrovni, např. sběr odpadů z domácností, z průmyslu, ze živností v nádobách určených pro odpad: popelnice, pojízdné nádoby, kontejnery atd.; tyto odpady mohou obsahovat smíšené využitelné materiály
- sběr recyklovatelných odpadů
- sběr z veřejných odpadkových košů

Zahrnuje také:
- sběr stavebního a demoličního odpadu
- sběr a přeprava úlomků, např. křoví, štěrků, sutí
- sběr odpadů z textilních továren
- provoz stanic pro překládku odpadů, kromě nebezpečných

Nezahrnuje:
- sběr nebezpečných odpadů (38.12)
- provoz skládek odpadů, kromě nebezpečných (38.21)
- provoz zařízení, v nichž dochází k vytřiďování smíšených využitelných látek, např. papíru, plastů apod. z toků odpadů, do určitých rozdílných kategorií (38.32)

38.12 Shromažďování a sběr nebezpečných odpadů

Tato třída zahrnuje sběr pevných i nepevných nebezpečných odpadů, tj. s nebezpečím výbuchu, mimořádně hořlavých, vznětlivých, jedovatých, dráždivých, žíravých, infekčních, karcinogenních a jinak škodlivých pro člověka a životní prostředí. Tato činnost může zahrnovat identifikaci, úpravu, balení a označování odpadů za účelem přepravy.

Zahrnuje:
- sběr nebezpečných odpadů:
- starých olejů z lodí a garáží
- biologického odpadu
- radioaktivního odpadu
- použitých baterií atd.
- provoz stanic pro překládku nebezpečného odpadu

Nezahrnuje:
- sanace a čištění kontaminovaných budov, těžebních lokalit, půdy a podzemních vod, např. odstraňování azbestu (viz 39.00)
1. stránka z celkem 212