77.40 Leasing duš.vlastnictví, kromě děl chráněn.autorským právem

Tato třída zahrnuje činnosti spojené s povolováním užívat produkty chráněné jako duševní vlastnictví a podobné produkty, za které se vlastníkovi (autorovi) produktu platí autorský honorář nebo licenční poplatek (tj. majetková hodnota). Leasing těchto produktů může mít různou podobu, jako povolení ke kopírování, užití v následných procesech nebo produktech, obchodní činnosti v rámci franšízingu atd. Aktuální vlastník mohl, ale také nemusel tyto produkty vytvořit.

Zahrnuje:
- leasing produktů chráněných jako duševní vlastnictví a podobných produktů (kromě děl chráněných autorským zákonem, jako jsou knihy nebo software)
- přijímání poplatků za užívání následujících produktů:
- patenty
- ochranné známky
- obchodní značky
- práva na průzkum nerostného bohatství
- franšízové dohody

Nezahrnuje:
- získávání vlastnických práv k dílům chráněným autorským právem a vydavatelské činnosti (oddíly 58 a 59)
- vydávání a šíření děl chráněných autorským právem (knihy, software, filmy) (oddíly 58 a 59)
- leasing pozemků, budov a bytů (68.20)
- operativní leasing hmotných produktů (77.1, 77.2 a 77.3)

62 Činnosti v oblasti informačních technologií

Tento oddíl zahrnuje následně uvedené činnosti v oblasti informačních technologií (výpočetní techniky): vývoj, úpravu, testování a péče o software; plánování a navrhování počítačových systémů, které zahrnují hardwarové, softwarové a komunikační technologie; správu a provoz počítačových systémů a/nebo zařízení na zpracování dat na místě u zákazníka; ostatní odborné a technické činnosti spojené se zpracováním dat.

62.01 Programování

Tato třída zahrnuje vývoj, úpravu, testování a péči o software.

Zahrnuje:
- navrhování struktury a obsahu a psaní počítačového kódu pro vytvoření a implementaci:
- systémového softwaru (vč. aktualizací a oprav)
- aplikačního softwaru (vč. aktualizací a oprav)
- databází
- webových stránek
- úpravu softwaru podle požadavků zákazníka, tzn. změnu nebo konfiguraci stávajících aplikací, aby byly v systémovém prostředí zákazníka provozuschopné

Nezahrnuje:
- vydávání standardního softwaru (nikoli na zakázku) (58.29)
- překládání a přizpůsobování standardního softwaru určitému trhu na vlastní účet (58.29)
- plánování a navrhování zakázkových počítačových systémů, které zahrnují hardwarové, softwarové a komunikační technologie, i když poskytnutí softwaru může tvořit integrální součást těchto služeb (62.02)
1. stránka z celkem 212