46.77 Velkoobchod s odpadem a šrotem

Zahrnuje:
- velkoobchod s kovovým a nekovovým odpadem a šrotem a materiály pro recyklaci, zahrnující sběr, třídění, oddělování, řezání použitého zboží (např. auta), aby se získaly znovu použitelné díly pro další prodej; zahrnuje také balení, přebalování, skladování a dodávání odpadu a šrotu, ale bez reálného transformačního procesu. Přesto má nakupovaný a prodávaný odpad zbytkovou hodnotu.

Zahrnuje také:
- demontáž automobilů, počítačů, televizorů a jiných zařízení za účelem získání a následného prodeje použitelných dílů

Nezahrnuje:
- shromažďování a sběr komunálního a průmyslového odpadu (38.1)
- úpravu odpadu, s cílem jeho odstranění (38.2)
- zpracování odpadu a šrotu na druhotnou surovinu, kde je vyžadován skutečný transformační proces (výsledná surovina je vhodná pro přímé použití v průmyslovém výrobním procesu, ale není finálním produktem) (38.3)
- demontáž automobilů, počítačů, televizorů a jiných vraků za účelem zpětného získávání materiálů, za účelem dalšího zpracování (38.31)
- demontáž lodí (38.31)
- úpravu vraků motorových vozidel mechanickými postupy k dalšímu využití (38.32)
- maloobchod s použitým zbožím (47.79)

43.22 Instalace vody, odpadu, plynu, topení a klimatizace

Tato třída zahrnuje instalaci rozvodů vody, odpadu, plynu, topení a větracích a klimatizačních zařízení, vč. přístaveb, změn, údržby a oprav.

Zahrnuje:
- instalaci těchto zařízení v budovách a jiných stavebních dílech:
- zařízení (elektrického, plynového, olejového nebo naftového) vytápění
- pecí, chladicích věží
- neelektrických solárních kolektorů
- zařízení rozvodů vody a sanitární techniky
- větracích a klimatizačních zařízení
- rozvodů plynu
- parního potrubí
- sprinklerových zařízení pro účely požární ochrany (požární sprinklery)
- zahradních zavlažovacích systémů
- vzduchotechnického potrubí

Nezahrnuje:
- montáž elektrických podlahových topení (43.21)

38.11 Shromažďování a sběr odpadů, kromě nebezpečných

Zahrnuje:
- sběr pevných odpadů, kromě nebezpečných, na komunální úrovni, např. sběr odpadů z domácností, z průmyslu, ze živností v nádobách určených pro odpad: popelnice, pojízdné nádoby, kontejnery atd.; tyto odpady mohou obsahovat smíšené využitelné materiály
- sběr recyklovatelných odpadů
- sběr z veřejných odpadkových košů

Zahrnuje také:
- sběr stavebního a demoličního odpadu
- sběr a přeprava úlomků, např. křoví, štěrků, sutí
- sběr odpadů z textilních továren
- provoz stanic pro překládku odpadů, kromě nebezpečných

Nezahrnuje:
- sběr nebezpečných odpadů (38.12)
- provoz skládek odpadů, kromě nebezpečných (38.21)
- provoz zařízení, v nichž dochází k vytřiďování smíšených využitelných látek, např. papíru, plastů apod. z toků odpadů, do určitých rozdílných kategorií (38.32)

38.12 Shromažďování a sběr nebezpečných odpadů

Tato třída zahrnuje sběr pevných i nepevných nebezpečných odpadů, tj. s nebezpečím výbuchu, mimořádně hořlavých, vznětlivých, jedovatých, dráždivých, žíravých, infekčních, karcinogenních a jinak škodlivých pro člověka a životní prostředí. Tato činnost může zahrnovat identifikaci, úpravu, balení a označování odpadů za účelem přepravy.

Zahrnuje:
- sběr nebezpečných odpadů:
- starých olejů z lodí a garáží
- biologického odpadu
- radioaktivního odpadu
- použitých baterií atd.
- provoz stanic pro překládku nebezpečného odpadu

Nezahrnuje:
- sanace a čištění kontaminovaných budov, těžebních lokalit, půdy a podzemních vod, např. odstraňování azbestu (viz 39.00)

38.2 Odstraňování odpadů

Tato skupina zahrnuje potřebnou úpravu různých odpadů k jejich odstranění, např. organických odpadů, živých nebo mrtvých zvířat kontaminovaných toxickými látkami a jiných kontaminovaných odpadů, slabě radioaktivních odpadů z nemocnic, rozličnými procesy a jejich odstraňování (likvidaci); přepravu a vyklápění odpadů na skládku nebo do vody; uložení odpadů do hloubky pod zemí; ekologicky šetrnou likvidaci starých výrobků, např. chladniček; spalování odpadů. Zahrnuje také získávání energie spalováním odpadů.

Nezahrnuje:
- úpravu a odstraňování odpadních vod (37.00)
- recyklaci využitelných látek (38.3)

38.21 Odstraňování odpadů, kromě nebezpečných

Zahrnuje:
- přípravu pevných i nepevných odpadů, kromě nebezpečných a jejich odstraňování činnostmi:
- provozem skládek odpadů, kromě nebezpečných
- spalováním nebo jinými procesy, které mohou být spojené i s výrobou elektřiny, páry, náhradních paliv, bioplynu, popela nebo jiných vedlejších produktů pro další využití atd.
- přípravou organických odpadů za účelem jejich odstraňování
- kompostováním organických odpadů

Nezahrnuje:
- spalování nebezpečných odpadů (38.22)
- provoz zařízení, v nichž dochází k vytřiďování smíšených využitelných látek, např. papíru, plastů, prázdných plechovek od nápojů a kovů, do určitých rozdílných kategorií (38.32)
- dekontaminaci a čištění půdy nebo vody; odmořování, popř. redukce toxických látek (39.00)