94.11 Činnosti podnikatelských a zaměstnavatelských organizací

Zahrnuje:
- činnosti organizací, které se soustřeďují na rozvoj a prosperitu podnikání, vč. zemědělského hospodaření, nebo na hospodářský růst a situaci v určité zeměpisné oblasti nebo v určitém územním správním celku bez ohledu na směr podnikání
- činnosti federací takových seskupení
- činnosti obchodních komor, cechů a podobných organizací
- šíření informací, zastupování před státními orgány, práce s veřejností a vyjednávání svazů podnikatelů a zaměstnavatelů v oblasti pracovních vztahů

Nezahrnuje:
- činnosti odborových svazů (94.20)

82.91 Inkasní činnosti, ověřování solventnosti zákazníka

Zahrnuje:
- inkasování pohledávek a převod inkasovaných částek na zákazníky, jako je inkaso směnek nebo pohledávek
- sestavování informací např. o úvěrovém chování nebo profesionálním vývoji soukromých osob, o úvěrovém chování firem a poskytování těchto informací finančním institucím, maloobchodníkům a jiným subjektům, které mají potřebu posoudit úvěruschopnost těchto osob a firem

79.11 Činnosti cestovních agentur

Zahrnuje:
- činnosti agentur, které se primárně zabývají prodejem cestovních, zájezdových, dopravních a ubytovacích služeb široké veřejnosti a firmám na velkoobchodní nebo maloobchodní bázi

N Administrativní a podpůrné činnosti

Tato sekce zahrnuje celou řadu činností, které podporují obecně obchodní činnosti. Tyto činnosti se odlišují od činností v sekci M tím, že jejich hlavním účelem není předávání odborných znalostí.

77 Činnosti v oblasti pronájmu a operativního leasingu

Tento oddíl zahrnuje pronájem a leasing hmotného (např. automobilů, počítačů, spotřebních výrobků, strojů a zařízení) a nefinančního nehmotného investičního majetku zákazníkům za nájemní poplatek nebo leasingovou platbu, které je nutno periodicky hradit.

Tento oddíl se člení na:
- pronájem motorových vozidel
- pronájem rekreačních a sportovních potřeb a jiných spotřebních výrobků
- pronájem strojů a zařízení, které se často používají při vykonávání obchodní činnosti, vč. dopravních prostředků
- leasing produktů chráněných jako duševní vlastnictví a jim podobných.

Tento oddíl zahrnuje pouze operativní leasing.

Tento oddíl nezahrnuje:
- finanční leasing (64.91)
- pronájem pozemků, budov a bytů (sekce L)
- pronájem zařízení s obslužným personálem (odpovídající třídy podle činností vykonávaných těmito zařízeními, např. stavebnictví (sekce F) a doprava (sekce H)

73.11 Činnosti reklamních agentur

Tato třída zahrnuje poskytování celé škály reklamních služeb (buď pomocí vlastní kapacity podniku nebo prostřednictvím subdodavatele), vč. poradenství, kreativních služeb, výroby propagačního materiálu a nákupu.

Zahrnuje:
- vytváření a realizaci propagačních/reklamních kampaní:
- vytváření a umístění reklam v časopisech, novinách, rozhlasu, televizi, na internetu nebo v jiných médiích
- vytváření a umístění venkovních reklam: billboardy, panely, vývěsky a nástěnky, plakáty, ve výkladních skříních, ve výstavních prostorách, na dopravních prostředcích atd.
- reklama ve vzduchu
- distribuce a dodávání reklamního materiálu nebo vzorků
- vytváření stojanů a jiných zobrazovacích struktur a jejich umístění
- provádění marketingových kampaní a jiných reklamních služeb s cílem získat a udržet si zákazníka:
- propagace výrobků
- podpora odbytu v maloobchodních prodejnách
- přímá reklama poštou
- marketingové poradenství

Nezahrnuje:
- publikování propagačních materiálů (58.19)
- výrobu reklamních vysílání pro televizi a film (59.11)
- výrobu reklamních vysílání pro rozhlas (59.20)
- průzkum trhu (73.20)
- reklamní fotografie (74.20)
- pořádání veletrhů, výstav a kongresů (82.30)
- zásilkové činnosti (82.19)

69.20 Účetnické a auditorské činnosti; daňové poradenství

Zahrnuje:
- zaznamenávání obchodních transakcí z obchodů nebo jiných aktivit
- přípravu nebo audit finančních účtů (auditorské činnosti)
- kontrolu účetní evidence a potvrzení jejího řádného vedení
- přípravu daňových přiznání pro soukromé osoby a podniky
- poradenství a zastupování klientů před daňovými úřady

Nezahrnuje:
- činnosti spojené se zpracováním dat a tabelováním (63.11)
- podnikové poradenství v oblasti systémů účetní evidence a postupů rozpočtové kontroly (70.22)
- inkasní činnosti (82.91)

69 Právní a účetnické činnosti

Tento oddíl zahrnuje hájení právních zájmů jedné strany vůči druhé straně prostřednictvím právních zástupců nebo pod jejich dohledem, také před soudy nebo jinými justičními a správními orgány. Poradenství a zastupování klientů v občanských a trestních věcech a pracovně právních sporech. Tento oddíl dále zahrnuje přípravu úředních listin, např. stanov obchodních společností, partnerských (společenských) smluv nebo podobných dokumentů v souvislosti s ustavením obchodní společnosti, patenty a autorskými právy, přípravou smluv, závětí, svěřenectvím atd. a další činnosti státních notářů, občanskoprávních notářů, soudních vykonavatelů, arbitrů, examinátorů (vyšetřovatelů) a odborných znalců v právní oblasti.

Tento oddíl dále zahrnuje činnosti účetnické a vedení účetní evidence, např. audit účetnictví, přípravu účetních výkazů a zápisů do účetních knih.

69.10 Právní činnosti

Zahrnuje:
- právní zastupování jedné strany vůči druhé straně před soudy nebo jinými justičními a správními orgány s nebo pod dozorem osob, které jsou členy soudu:
- poradenství a zastupování v občanských soudních řízeních
- poradenství a zastupování v trestních řízeních
- poradenství a zastupování v pracovně právních sporech
- všeobecné poradenství a doporučení, příprava právních dokumentů:
- stanovy obchodních společností, partnerské (společenské) smlouvy nebo podobné dokumenty v souvislosti s ustavením společnosti
- patenty a autorská práva
- příprava formálních smluv, dokumentů, závětí, svěřenectví atd.
- ostatní činnosti státních notářů, notářů občanského práva, soudních vykonavatelů, arbitrů, examinátorů, právních kontrolorů a odborných znalců v právní oblasti.

Nezahrnuje:
- činnosti soudů (84.23)

18.1 Tisk a činnosti související s tiskem

Tato skupina zahrnuje tisk výrobků jako novin, časopisů, knih, obchodních formulářů, pohlednic a jiných materiálů a zahrnuje také související činnosti s tím spojené jako vazbu knih, výrobu (tiskových desek) štočků a zobrazování dat (data imaging). Tisk může být prováděn za použití rozdílných technik a na různé materiály.