J Informační a komunikační činnosti

Tato sekce zahrnuje výrobu a distribuci informačních a kulturních produktů, poskytování prostředků pro distribuci těchto produktů a pro zprostředkování přenosu dat či komunikaci, činnosti v oblasti informačních technologií, zpracování dat a jiné informační činnosti.

Do této sekce spadají: vydavatelská činnost, vč. vydávání softwaru (oddíl 58); výroba filmů a zvukových nahrávek a související činnosti (oddíl 59); výroba a vysílání televizních a rozhlasových programů (oddíl 60); telekomunikace (oddíl 61); činnosti v oblasti informačních technologií (oddíl 62) a ostatní informační činnosti (oddíl 63).

Vydavatelská činnost zahrnuje také získávání vlastnických práv k publikovaným obsahům (informačním produktům). Patří sem též poskytování těchto obsahů veřejnosti tak, že se různým způsobem (vlastními prostředky či dodavatelsky) zajišťuje jejich rozmnožování a distribuce. Tato sekce zahrnuje všechny možné formy vydavatelské činnosti (v tištěné, elektronické nebo audiovizuální podobně, na internetu, ve formě multimediálních produktů, jako např. referenčních děl na CD-ROM atd.).

Činnosti související s výrobou a distribucí televizních programů jsou klasifikovány v oddílech 59, 60 a 61, a to v závislosti na fázi tohoto procesu. Jednotlivé složky jako filmy, televizní seriály atd. spadají do oddílu 59, zatímco výroba kompletních programů televizních kanálů, ať se již skládají ze složek podle oddílu 59 nebo z jiných součástí (např. živého zpravodajství), patří do oddílu 60. Oddíl 60 rovněž zahrnuje vysílání programů jejich výrobcem. Distribuce celých (tj. obsahově nezměněných) televizních programů třetími osobami patří do oddílu 61 a může být zajištěna vysílacími, satelitními nebo kabelovými systémy.

18.13 Příprava tisku a digitálních dat

Zahrnuje:
- skládání, sazbu textu, fotosazbu, vkládání dat, vč. skenování a optickou kontrolu znaků, elektronickou úpravu
- přípravu digitálních dat pro multimedia (tisk na papíře, CD-ROM, internet)
- služby spojené s výrobou tiskových (tiskařských) desek zahrnují nastavení zobrazení a obrazovou přílohu (pro tištěný text a ofset)
- přípravu válců: rytí nebo leptání válců pro hlubotisk
- zpracování desek: „od počítače k tiskařské desce“ CTP (také fotopolymerových desek)
- přípravu desek a matric pro reliéfní ražení (ocelotisk) nebo polygrafii
- přípravu:
- uměleckých prací technického charakteru, např. přípravu kamenů pro litografii a dřevoryt (dřevořez)
- prezentace médií, např. folií pro stolní zpětnou projekci a jiné formy prezentace
- náčrtů, návrhů úprav tisku, atrap atd.
- výroby polygrafických obtahů (pro korektury)

Nezahrnuje:
- specializované návrhářské činnosti (74.10)