71.12 Inženýrské činnosti a související technické poradenství

Zahrnuje:
- strojírenské projektování, konstrukční návrhy (tj. využití fyzikálních zákonů a konstrukčních principů pro návrhy strojů, materiálů, nástrojů, konstrukcí, postupů a systémů) a poradenské činnost pro:
- strojní zařízení, průmyslové postupy a průmyslová zařízení
- projekty související se stavebním inženýrstvím, s vodními a silničními stavbami
- vodohospodářské projekty
- navrhování a provádění projektů v oblasti elektrotechniky a elektroniky, hornictví, chemické technologie, strojírenství, provozním, systémovém a bezpečnostním inženýrství
- navrhování projektů využívajících klimatizaci, chladící techniky, techniky životního prostředí a kontrolu znečištění, akustické techniky atd.
- geofyzikální, geologické a seismické vyhledávání
- geodetické a kartografické činnosti:
- vyměřování pozemků a hranic, zeměměřické činnosti
- hydrologické mapování
- geodetické činnosti pod zemským povrchem
- kartografické a územní informační činnosti

Nezahrnuje:
- zkušební vrty související s těžbou (09.10 a 09.90)
- vyvíjení a vydávání souvisejícího softwaru (58.29 a 62.01)
- činnosti poradců v oblasti počítačů (62.02 a 62.09)
- fyzikální, chemické a jiné technické zkoušky a analýzy (71.20)
- výzkumné a vývojové činnosti související s inženýrstvím (72.1)
- průmyslový design (74.10)
- letecké snímkování (74.20)
- činnosti předpovědí počasí (74.90)

33.13 Opravy elektronických a optických přístrojů a zařízení

Tato třída zahrnuje opravy a údržbu výrobků skupin 26.5, 26.6 a 26.7, kromě výrobků, které se považují za přístroje a zařízení převážně pro domácnost.

Zahrnuje:
- opravy a údržbu měřicích, zkušebních a navigačních přístrojů skupiny 26.5:
- přístrojů pro letecké motory
- přístrojů pro měření emisí motorových vozidel
- meteorologických přístrojů
- přístrojů pro zkoušení a kontrolu fyzikálních, elektrických a chemických vlastností
- geodetických přístrojů
- detektorů záření a přístrojů pro monitorování záření
- opravy a údržbu ozařovacích, elektroléčebných a elektroterapeutických přístrojů třídy 26.60:
- tomografů magnetické rezonance
- lékařských ultrazvukových přístrojů
- kardiostimulátorů
- sluchových pomůcek
- elektrokardiografů
- lékařských endoskopických přístrojů
- ozařovacích přístrojů
- opravy a údržbu optických přístrojů a zařízení třídy 26.70, pokud jsou převážně užívány pro komerční účely:
- dalekohledů
- mikroskopů (kromě elektronových nebo protonových)
- teleskopů
- hranolů a čoček (kromě pro oční lékařství)
- fotografických přístrojů

Nezahrnuje:
- opravy a údržbu fotokopírovacích přístrojů (33.12)
- opravy a údržbu počítačů a periferních zařízení (95.11)
- opravy a údržbu počítačových projektorů (95.11)
- opravy a údržbu komunikačních zařízení (95.12)
- opravy a údržbu komerčních televizních kamer a videokamer (95.12)
- opravy videokamer domácího typu (95.21)
- opravy hodin a hodinek (95.25)

26.51 Výroba měřicích, zkušebních a navigačních přístrojů

Tato třída zahrnuje výrobu vyhledávacích, detekčních, navigačních, naváděcích, leteckých a lodních systémů a přístrojů; výrobu automatických kontrolních a regulačních přístrojů, např. pro použití u topení, klimatizace, chladicích systémů a spotřebičů; nástroje a přístroje pro měření, zobrazování, zaznamenávání, přenos, regulaci a kontroly teploty, vlhkosti, tlaku, podtlaku, spalování, toku, hustoty, viskozity, kyselosti, koncentrace a rotace; součtový (tj. zaznamenávající) průtokoměr a počitadla; nástroje pro měření a testování charakteristik proudu (elektřiny) a elektrických signálů; přístroje a systémy pro provádění laboratorní analýzy chemického nebo fyzikálního složení nebo koncentrace vzorků pevných, kapalných, plynných látek nebo směsí; ostatní měřicí a zkušební přístroje a jejich díly.

Patří sem také výroba neelektrických měřicích, zkušebních a navigačních přístrojů (s výjimkou jednoduchých mechanických nástrojů).

Zahrnuje:
- výrobu přístrojů pro letecké motory
- výrobu přístrojů pro testování emisí motorových vozidel
- výrobu meteorologických přístrojů
- výrobu přístrojů pro zkoušení a kontrolu fyzikálních vlastností
- výrobu detektorů lži
- výrobu detektorů pohybu
- výrobu detektorů záření a přístrojů pro monitorování záření
- výrobu detektorů min, signálních generátorů, detektorů kovů
- výrobu zeměměřických a geodetických přístrojů
- výrobu kapalných a bimetalických teploměrů (kromě lékařských teploměrů)
- výrobu regulátorů vlhkosti
- výrobu regulátorů mezních hodnot teploty
- výrobu regulátorů plamene a hořáků
- výrobu spektrometrů
- výrobu pneumatických měřicích přístrojů
- výrobu měřičů spotřeby (např. vody, plynu, elektřiny)
- výrobu průtokových měřičů a počitadel
- výrobu počitadel ke sčítání kusů, osob apod.
- výrobu vyhledávacích, detekčních, navigačních, leteckých a lodních (námořních) přístrojů, vč. zvukových bójek
- výrobu radarů a radarových přístrojů
- výrobu systému globální navigace (GPS)
- výrobu měřicích přístrojů pro ochranu životního prostředí a pro automatickou kontrolu zařízení
- výrobu průmyslových zařízení pro automatické řízení procesů
- výrobu měřicích a záznamových přístrojů (např. černé skříňky v letadlech)
- výrobu přístrojů pro provádění laboratorních analýz (např. přístroje pro rozbor krve)
- výrobu laboratorních vah, inkubátorů a ostatních laboratorních měřicích a testovacích přístrojů

Nezahrnuje:
- výrobu telefonních záznamníků (26.30)
- výrobu ozařovacích zařízení (26.60)
- výrobu optických vojenských zaměřovacích přístrojů (26.70)
- výrobu diktafonů (28.23)
- výrobu vah (kromě laboratorních vah), vodovah, měřicích pásem atd. (28.29)
- výrobu lékařských teploměrů (32.50)
- instalaci kontrolních zařízení používaných v průmyslu (33.20)
- výrobu jednoduchých mechanických měřicích přístrojů (např. měřicích pásem, posuvných měřítek) (podle hlavního používaného materiálu)
1. stránka z celkem 11